Ύλη Εξετάσεων 2018

(1 - user rating)

Α Λυκείου

 
 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2018

(1 - user rating)
 

Το πρόγραμμα σε σε Πλήρη Οθόνη


Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Mηνύματος και Tραγουδιού “Καν’ το ν’ ακουστεί 2018

(1 - user rating)
Loading ...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CTY GREECE

(1 - user rating)
Loading ...

Προκήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη ενός (1) υποτρόφου του «κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα

(1 - user rating)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αλεξανδρούπολη    18.09.2017

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ:  43915

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τηλ: 2551 0 64215

Πληρ. Παπαδόπουλος Κ.

 

 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη ενός (1) υποτρόφου του «κληροδοτήματος του ζεύγους  Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα »

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

 

  Έχοντας υπόψη:

 1. Την από 29.09.1986 ιδιόγραφη διαθήκη του Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους και της Ελένης
 2. Τις διατάξεις του Α.Ν 2039/39 (ΦΕΚ 455), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
 3. Τις διατάξεις του Κ.Δ 18//23.08.41 όπως αυτές τροποποιήθηκαν
 4. Την 337/2017 ΑΔΣ Αλεξ/πόλης
 5. Τα με αριθ. Πρωτ  Φ.20.2/8968/02.08.2017  & Φ 19.1/9868/15.09.2017 έγγραφα της Δ/νσης  Β/Θμιας  Εκπ/σης Ν. Εβρου

 

 

                                                                   Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

      Προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση μιας (1)  θέσης υποτρόφου του κληροδοτήματος «Υποτροφία Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα » φοιτητή ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της Ελλάδος ή του εξωτερικού, ο/η οποίος/α κατάγεται από τον Ν. Έβρου και απεφοίτησε με βαθμό «Άριστα» το Λύκειο ή ισότιμη σχολή του Νομού αυτού.

        Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2017,ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα και ώρα 10:00 π μ. στο Δημοτικό κατάστημα ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής που θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από 18/23.8.1941 Κ.Δ. ΄΄Περί παροχής υποτροφιών κλπ.΄΄

        Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της χώρας μας, ή του εξωτερικού οι οποίοι   απεφοίτησαν με βαθμό «Άριστα» το Λύκειο ή ισότιμη σχολή του Νομού Έβρου και κατάγονται από το Νομό Έβρου.

        Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι συνεχής και για όσα έτη σπουδών ορίζονται από το Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο στο οποίο φοιτά ο ή η υπότροφος  και με δυνατότητα παράτασης μόνο ενός (1) έτους ακόμη για τη λήψη του πτυχίου.

Η φοίτηση πρέπει να είναι κανονική και συνεχής μέχρι αποπερατώσεως των σπουδών και λήξης του πτυχίου του. Εάν η φοίτηση δεν είναι κανονική και επιτυχής, η υποτροφία αποσύρεται. Η παρούσα προκηρυσσόμενη υποτροφία θα ισχύσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

        Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα  270,00 ευρώ (διακόσια εβδομήντα ευρώ) μηνιαίως.

         Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα ως εξής:

Α. Οι μαθητές ? απόφοιτοι ΓΕΛ που προέρχονται από την Ομάδα Προσανατολισμού  Ανθρωπιστικών σπουδών (πρώην θεωρητική κατεύθυνση) θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

 

Οι μαθητές - απόφοιτοι ΓΕΛ που προέρχονται από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (πρώην Θετική κατεύθυνση) θα εξεταστούν στα μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Φυσική.

           

Οι μαθητές ? απόφοιτοι ΓΕΛ που προέρχονται από την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (πρώην Τεχνολογική κατεύθυνση) θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1)Νεοελληνική Γλώσσα 2) Μαθηματικά προσανατολισμού.

 

Β.  Οι μαθητές ? απόφοιτοι ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Μαθηματικά.

 

Σημειώνεται ότι η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι θα είναι η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του διδακτικού έτους 2016-2017.

 

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχών/σα θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Δ/νση Διοικ/κών & Οικο/κών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Περιουσίας, 1ος όροφος, Ταχ. Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 306, ΤΚ 68100 Αλεξ/πόλης, τηλ. 2551064215 ,δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από το διαγωνισμό αίτηση που να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας.
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής τους σε Δήμο του Ν. Εβρου (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Επισημαίνεται ότι, για τον έλεγχο της πλήρωσης της προϋπόθεσης καταγωγής θα πρέπει να τηρείται πιστοποιητικό το οποίο θα αναγράφει τον τόπο γέννησης των γονέων ή των προγόνων του υποψηφίου, δεδομένου ότι ο τόπος γέννησης του ιδίου του υποψηφίου δεν αποδεικνύει την καταγωγή του/της).
 4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμης σχολής του Ν. Έβρου , στο οποίο να αναφέρεται και να βεβαιώνεται ότι βαθμολογήθηκε με το βαθμό: Άριστα.
 5. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό εγγραφής σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του/της υποψηφίας ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά ή κληροδοσία, ή δωρεά και ότι  δεν  έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να εκδόθηκε τρεις (03) μήνες το πολύ πριν το διαγωνισμό.
 8. Βιογραφικό σημείωμα περιέχον την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους.

 

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ 18/23-08-41 και του ΑΝ 2039 /39, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Η ανάδειξη του/της υποτρόφου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη διενέργεια διαγωνισμού, τη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής που θα τηρηθούν και θα προσκομιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο/η  αναδειχθής/σα  υπότροφος θα υπογράψει με το Δήμο σύμβαση η οποία προβλέπεται από τον Α.Ν.2039/89 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Η παραπάνω προκήρυξη διαγωνισμού θα: α) τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, β) δημοσιευθεί στον τοπικό και Πανελλήνιο Τύπο, γ) αναρτηθεί στην διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Αλεξ/πόλης, δ) αποσταλεί στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου, με την υποχρέωση αποστολής της και ανάρτησής  της σε όλα τα Λύκεια του Ν. Έβρου, ε) αποσταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κληροδοτημάτων.

 

 

 

                                                                                                         Ο    Δήμαρχος

 

 

             

                                                                 

                                                                                                   Ευάγγελος Λαμπάκης                                                                 

 

Κοινοποίηση:

Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Δοιίκησης Ν.Εβρου

Μάρκου Μπότσαρη 6

68100  Αλεξανδρούπολη

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla